• 079-26643198
  • સોમ થી શનિ - સવારે 9:00 થી સાંજે 06:00

ગુજરાત ગ્રામ હાટ ભવન, અંજલી ચાર રસ્તા પાસે, વાસણા, અમદાવાદ.

તાલીમ કેલેન્ડર વર્ષ : 2019-20

ક્રમ મહિનો તાલીમ કાર્યક્રમ સમયગાળો
1. એપ્રિલ 2019 કોમ્પુટર એકાઉન્ટીગ 30 દિવસ
પાપડ,અથાણા અને મસાલા પાવડર બનાવટ 10 દિવસ
2. મે 2019 બ્યુટી પાર્લર મેનેજમેન્ટ 30 દિવસ
જનરલ ઈ.ડી.પી.(પી.એમ.ઈ.જી.પી.) 10 દિવસ
3. જુન 2019 શાકભાજી અને નર્સરી મેનેજમેન્ટ 10 દિવસ
બેઝીક ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી 30 દિવસ
4. જૂલાઈ 2019 સોફ્ટ ટોયસની બનાવટ 13 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મીકંમ્પોસ્ટ બનાવટ 10 દિવસ
5. ઓગષ્ટ 2019 મહિલા સિલાઈકામ 30 દિવસ
અગરબત્તી બનાવટ 10 દિવસ
6. સપ્ટેમ્બર 2019 પશુપાલન અને વર્મીકંમ્પોસ્ટ બનાવટ 10 દિવસ
સેલ ફોન રીપેરીંગ અને સર્વિસ 30 દિવસ
7. ઓક્ટોબર 2019 જનરલ ઈ. ડી. પી. 06 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મીકંમ્પોસ્ટ બનાવટ 10 દિવસ
8. નવેમ્બર 2019 રેફ્રીજરેશન અને એરકંડીશનર રીપેરીંગ 30 દિવસ
જનરલ ઈ. ડી. પી. (પી. એમ. ઈ. જી. પી.) 10 દિવસ
9. ડીસેમ્બર 2019 ટુ વ્હીલર મિકેનિક 30 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મીકંમ્પોસ્ટ બનાવટ 10 દિવસ
10. જાન્યુઆરી 2020 જનરલ ઈ. ડી. પી. (પી. એમ. ઈ. જી. પી.) 10 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મીકંમ્પોસ્ટ બનાવટ 10 દિવસ
11. ફેબ્રુઆરી 2020 જનરલ ઈ. ડી. પી. (પી. એમ. ઈ. જી. પી.) 10 દિવસ
સોફ્ટ ટોયસની બનાવટ 13 દિવસ
બેંકસખી (જનરલ ઈ.ડી.પી.) 06 દિવસ
12. માર્ચ 2020 અગરબત્તી બનાવટ 10 દિવસ
પેપર કવર, બેગ, ફાઈલ બનાવટ 10 દિવસ

© 2019 Dena RSETI Ahmedabad . All rights reserved | Design by Radhe Infocare

Visitors Count
5
0
5
7
8