• 079-26643198
  • સોમ થી શનિ - સવારે 9:00 થી સાંજે 06:00

ગુજરાત ગ્રામ હાટ ભવન, અંજલી ચાર રસ્તા પાસે, વાસણા, અમદાવાદ.

Our Staff

/

ડો.અભિષેક પરમાર

  • હોદ્દો : નિયામક
  • અભ્યાસ : B.V.Sc.& A.H.
/

યાદવ સીમા રામદત્ત

  • હોદ્દો : ફેકલ્ટી
  • અભ્યાસ : M.S.W, B.Sc.(Home-Science)
/

ચાવડા ગીતાબેન ઐલેશભાઈ

  • હોદ્દો : સહાયક કર્મચારી
  • અભ્યાસ : 10 PASS
/

શકતાવત ચંદ્રસિંહ હમીરસિંહ

  • હોદ્દો : સહાયક કર્મચારી
  • અભ્યાસ : 9 PASS

© 2019 Dena RSETI Ahmedabad . All rights reserved | Design by Radhe Infocare

Visitors Count
5
0
5
8
5