• 079-26643198
 • સોમ થી શનિ - સવારે 9:00 થી સાંજે 06:00

ગુજરાત ગ્રામ હાટ ભવન, અંજલી ચાર રસ્તા પાસે, વાસણા, અમદાવાદ.

Our Staff

...

Mr. Dhiren Bhankharia

 • હોદ્દો : નિયામક
...

યાદવ સીમા રામદત્ત

 • હોદ્દો : ફેકલ્ટી
 • અભ્યાસ : M.S.W, B.Sc.(Home-Science)
...

Patel Vanita M.

 • હોદ્દો : ફેકલ્ટી
 • અભ્યાસ : B.Com, M.Com
...

Vaghela Pranali Harshadbhai

 • હોદ્દો : Office Assistant
 • અભ્યાસ : B.Com, MBA(HR)
...

Patil Sheetal Sandip

 • હોદ્દો : Office Assistant
 • અભ્યાસ : Graduation, B.TED
...

ચાવડા ગીતાબેન ઐલેશભાઈ

 • હોદ્દો : સહાયક કર્મચારી
 • અભ્યાસ : 10 PASS
...

શકતાવત ચંદ્રસિંહ હમીરસિંહ

 • હોદ્દો : સહાયક કર્મચારી
 • અભ્યાસ : 9 PASS

© 2019 Dena RSETI Ahmedabad . All rights reserved | Design by Radhe Infocare

Visitors Count
6
7
4
7
9